FORENINGSPORTAL Foreninger i Øksnes

79 foreninger

Folkeakademiet Øksnes

Kunst 

Kulturvirksomhet: Foredrag, konserter, underholdning for barn, ungdom og eldre. Samarbeid med skoler, kor og foreninger.

 / 

Gisløystranda for alle

Velforening 

Ta initiativ samt planlegge tiltak som kan føre til økt bruk av  Gisløystranda. Markedsføre prosjektet Gisløystranda for alle,  spesielt innenfor målgruppen som trenger særskilt tilrettelegging i  Vesterålen. Bidra til å tilrettelegge for naturopplevelser i  strandsonen, økt trivsel og livskvalitet. Aktivt samarbeid med  foreninger som organiserer ulike grupper funksjonshemmede samt  kommunale etater i Vesterålskommunene.  

92464834 / 

Høydalen Gårdsforening

Velforening 

Å tilrettelegge for ett godt klima på gården, og samtidig kan stille  med en uttalelse i saker der vi må gi vårt svar til offentlige etater  og andre.  

Kammerpikene

Sang & musikk 

Koret har som målsetting at vi sammen skal utvikle oss til å bli  dyktige korsangere på relativt høyt nivå. Koret skal være eksponent av  høg kvalitet for kulturlivet i Vesterålen.

Kusandens Venner

Velforening 

Utvikle Kusanden til et godt tilrettelagt friluftsområde for  allmennheten. Sørge for et godt samspill mellom friområdene og  bomiljøet i nærområdet. Tilrettelegge en god møteplass for  naturopplevelser.  

 / 

Langenes Vel

Velforening 

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i  området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes  trivsel og sikkerhet.  

Lia/Rødsand Gårdsforening

Velforening 

Div. allmennyttig arbeide, kulturarrangement for eldre og unge,  høringsinstans ved kommunale saker som vedkommer bygda, div.  fellesaktiviteter og dugnad.  

 / 76131300

Lifjord Vel

Velforening 

Bygdeutvikling: Ivareta felles interesser i forhold til lokale  myndigheter, fremme vennskap mellom naboer, ha ulike arrangementer,  fremme lys og trivsel i Lifjord.  

 / 

Myre småbåtforening

 

Formål å ivareta medlemmenes interesser og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø, som kan skape engasjement fra flest mulig medlemmer.

 / 

Myre Turnforening

Idrett 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges  Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av  frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig  aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,  helse og ærlighet.  

Nordsand Gårdsforening

Velforening 

Skal ivareta alle gårdens interesser og verdier. Gjennom sitt arbeid  skal gårdsforeningen legge forholdene til rette for et godt  fritidsmiljø.  

90584911 / 

Nyksund Bedehusforening

Livssyn 

Ivareta bedehuskapellet "Zoar" som bygning og forsamlingshus ved å  administrere eiendommen ihht. foreningens og bedehusets vedtekter og  bestemmelser.  

Nyksund Vel

Velforening 

Skal ivareta medlemmenes felles interesser i Nyksund og  søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Skal  ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ivareta  stedets interesser som hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og  andre offentlige instanser.  

Personskadeforbundet LTN Vesterålen lokallag.

 

Kurs for funksjonshemmede. Ivareta medlemmers rettigheter ved hjelp av opplysningsarbeid. Påse at funksjonshemmede og deres pårørende blir ivaretatt og ved å yte hjelp til dem vedr. trygdekontor og andre instanser.

40246811 / 

Pårørendeforeningen Alsvågheimen

 

Skape trivsel for beboerne på Alsvågheimen ved å bla arrangere fester,  "Den lette time", en gang pr mnd for pasienter og pårørende tilsluttet  hjemmet. Aktiviteter på festene er bla salg av "årer" hvor inntektene  i sin helhet går til trivselstiltak.  

40615856 / 

Sandvikdalen Gårdsforening

Velforening 

Sandvikdalen Gårdsforening skal søke å ivareta alle gårdens interesser  og verdier. Gjennom sitt arbeid skal foreningen legge forholdene til  rette for et godt bo- og oppvekstmiljø, samt godt naboskap.  

Seaeagles MC

 

Klubbens formål er å samle motorsykkelinteresserte i distriktet til et  bedre samhold. Samtidig skal klubben gjennom samarbeid og kameratskap  fremme et godt og sunt motorsykkelmiljø innad og utad.  

 / 

Skipnes Grendelag

 

Grendelaget skal fremme medlemmenes felles interesser og virke for  stedets sosiale og fysiske miljø. Drift og vedlikehold av  fellesarealer, veier og gatelys. Drift og vedlikehold av snøfreser og  plenklipper.  

 / 

Sørvågen Vel

Velforening 

Å arbeide for utvikling av bygda vi bor i, ved:  - å arbeide for  naturbaserte aktivitetsmuligheter for funksjonsfriske og  funksjonshemmede i alle aldre.  - å arbeide for sikkerhet, trivsel og  godt naboskap/fellesskap.  

Torsdagsklubben

 

Torsdagsklubbens formål er å bidra til samhold og tilhørighet til  bygda gjennom blant annet å være en støttespiller for andre lag og  foreninger og gjennom egne arrangementer.

 / 

Vornes Aktivitesforening

 

Vornes aktivitetsforening har som hovedformål å jobbe for økt  aktivitetstilbud for barn og unge. Gjennom vårt arbeid for barn og voksne skal foreningen legge forholdene til rette for et godt bo- og oppvekstmiljø i Vorneset.

Øksnes Danseklubb

 

Øksnes Danseklubb er stiftet på et basisgrunnlag om å fremme dansegleden blant befolkningen i Øksnes og omegn. Klubbaktiviteten er  bestemt basert på rusfrie arrangement som er familietilpasset.  

Øksnes Sanitetsforening

 

Jobber med holdningskampanjer, opplysning og aktiviteter som omhandler  kvinner og barns helse og livsvilkår. Synliggjøring av temaer som  vold, overgrip, psykiske problemer, skjønnhetspress og problematikk  hos kvinner og unge i dagens samfunn. + Hyggelige aktiviteter i  lokalsamfunnet.   Ønsker å være telefonvenn til folk i alle aldre, både nu og gjerne etter "krisetiden" om det er mulig. :)